PROJEKT - IKT V PEDAGOŠKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

Naslov projekta: IKT V PEDAGOŠKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH UL
Vrednost projekta: 659.955,39 EUR
Trajanje: 1. 4. 2017 - 30. 9. 2018
Sofinanciranje: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija


V projektu IKT v pedagoških študijskih programih UL se z aktivnostmi na področju pedagoških študijskih programov usposablja študente, bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje za didaktično uporabo informacijsko- komunikacijske tehnologije (IKT) v učnem procesu.

V projektu sodeluje 9 ćlanic Univerze v Ljubljani: Akademija za glasbo, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za šport, Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta in Teološka fakulteta.

Cilji projekta so priprava strokovnih podlag za didaktično uporabo IKT za vsa področja izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja UL, priprava priporočil za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem, usposabljanja bodočih učiteljev za didaktično uporabo IKT na začetku učiteljske kariere ter posodobljena učna okolja pedagoških študijskih programov.

Doseganje zastavljenih ciljev se prične z analizo o znanjih, kompetencah in veščinah didaktične uporabe IKT, rezultat katere bodo pripravljena izhodišča za usposabljanje članov skupine visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter načrtovani načini prilagoditve izvedb predavanj, seminarjev in vaj ob didaktični uporabi IKT.

K razvoju inovativnih učnih okoljih na vseh ravneh izobraževanja se bo v projektu prispevalo s konkretnim načrtovanjem, razvijanjem gradiv in aktivnosti za pilotne izvedbe predavanj, seminarjev in vaj. V projektu razvite prilagojene pilotske izvedbe bodo vključevale nove oblike učenja, inovativna učna gradiva za študente ter pedagoške modele za uporabo pri poučevanju vsebin, podprtih z IKT.

V projektu se bo s posodobljenimi pilotnimi izvedbami predmetov pripomoglo k optimizaciji poučevanja in učenja v OŠ in SŠ, prav tako pa je projekt izjemno pomemben tako z vidika prepoznavanja možnosti, ki jih nudi uporaba IKT za doseganje višje bralne pismenosti, kot tudi z vidika vseživljenjskega učenja, boljše zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela.

V okviru projekta bodo organizirani štirje posveti, od tega dva z mednarodno udeležbo, izvedenih bo vsaj 6 delavnic za učitelje, pedagoške in strokovne sodelavce, in več kot 50 pilotnih projektov poučevanj s študenti na 6 vsebinskih področjih izobraževanja. Oblikovanih bo tudi 6 strokovnih podlag za didaktično uporabo IKT ter priporočila za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem.

Ob koncu projekta bo organizirana zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov.

Naš glavni cilj

Pri pripravi projekta "IKT v pedagoških študijskih programih UL" smo izhajali iz dejstva, da je za uspešno uporabo z IKT podprtih inovativnih oblik poučevanja in učenja potrebna digitalna pismenost učitelja in učencev in da mora učitelj poznati inovativne didaktične pristope k poučevanju in učenju.
Znotraj projekta se bomo osredotočali na razvoj inovativnih učnih okolij, učiteljevih didaktičnih in IKT kompetenc in zagotavljanje odprtih izobraževalnih virov.
Naš glavni cilj je spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Partnerji

V projektu sodelujejo članice Univerze v Ljubljani, na katerih je v letu 2015/16 potekalo izvajanje pedagoških študijskih programov na prvi in/ali drugi stopnji, tj.: Akademija za glasbo, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za šport, Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta in Teološka fakulteta, ter Fakulteta za elektrotehniko.

Sofinanciranje

Projekt IKT v pedagoških študijskih programih UL sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada RS.

Sodelujoči

Na projektu sodeluje več kot 80 visokošolskih učiteljev in sodelavcev in več kot 1700 študentov v pedagoških študijskih programih.

Kontaktirajte nas